Weronika Szczepanik - informacja RODO

Weronika Szczepanik - informacja RODO

Weronika Szczepanik - informacja RODO

INFORMACJE PODSTAWOWE


Administrator danych: Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Szczepanik siedziba: ul. Żeromskiego 6/1, 43-300 Bielsko-Biała, filia: ul. Kościuszki 42/8, 34-300 Żywiec, REGON: 382165328, NIP: 5532425530 numer tel.: 33 862-21-39, tel. kom. 783-622-641/517-790-778, www.szczepanikplonka.pl,

email: sekretariat@ekancelariaszczepanik.pl, weronika.szczepanik@ekancelariaszczepanik.pl

Cele przetwarzania: należyte wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych; świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych; sporządzanie opinii oraz wszelkiego rodzaju pism; opracowywanie projektów aktów prawnych; spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych; cele archiwizacyjne.
Podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, Twoja zgoda, nasz uzasadniony interes, umowa o świadczenie usług prawnych.

Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii, podmioty którym Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w informacji szczegółowej.
Szczegółowe informacje: przedstawione w dalszej części Karty informacyjnej.

INFORMACJE SZCEGÓŁOWE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Szczepanik (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 1) listownie na adres: ul. Żeromskiego 6/1, 43-300 Bielsko-Biała lub ul. Kościuszki 42/8 34-300 Żywiec, 2) przez e-mail: sekretariat@ekancelariaszczepanik.pl, weronika.szczepanik@ekancelariaszczepanik.pl , 3) telefonicznie: 33 862-21-39, 783-622-641, 517-790-778.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby w sposób należyty wykonać łączącą Nas umowę zlecenia w zakresie świadczenia usług prawnych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania w/w umowy. Poprzez wykonanie umowy należy rozumieć realizację praw i obowiązków, które mają swoje źródło w umowie, przepisach uzupełniających treść umowy oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych będzie również spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f i art. 9 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 126 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 63 §2-3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 46 § 1 w zw. z art. 57 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy podatkowe i o rachunkowości) i łącząca Nas umowa – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), nr PESEL, nr NIP, dane kontaktowe, a także w zakresie wskazanym w art. 106e ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane w pkt 2 a powyżej.

c) Nasz uzasadniony interes – w zakresie prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy o świadczenie usług prawnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w terminie 5 lat od dnia wykonania przedmiotu umowy o świadczenie usług prawnych, ewentualnie zakończenia realizacji umowy zlecenia. Po upływie tego okresu administrator obowiązany jest zniszczyć dokumenty zawierające dane osobowe.            

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, takim jak biura rachunkowe i księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane przez podmioty działające w imieniu Kancelarii na podstawie pisemnego upoważnienia, tj. pracownicy Kancelarii, osoby współpracujące z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoby współpracujące z Kancelarią sporadycznie (np. notariusze, komornicy, inni radcowie prawni i adwokaci).

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (tylko w zakresie w jakim Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych),
2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane inne niż wskazane w pkt 2A niniejszej Klauzuli informacyjnej) masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź nasz adres mailowy (dane kontaktowe w punktach 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a także stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej niemożliwym będzie nadanie biegu sprawie, w której Kancelaria ma Cię reprezentować, a także świadczenie innych usług prawnych przez członków zespołu Kancelarii.