Prawo pracy

Prawo pracy

Największym kapitałem przedsiębiorcy są zatrudniani przez niego pracownicy.

Zespół Kancelarii oferuje niezbędną pomoc w budowaniu prawidłowych struktur prawnych i nie tylko w środowisku pracy. Oferujemy naszym Klientom działania z zakresu prawa pracy między innymi:

1. reprezentację przed sądami pracy, w tym w sprawach z zakresu mobbingu i dyskryminacji,

2. przygotowanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umów o pracę,

3. negocjowanie i przygotowanie umów z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami zajmującymi się outsourcingiem usług,

4. pomoc w budowaniu konstruktywnych relacji ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników,

5. sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, porozumień zbiorowych oraz układów zbiorowych pracy,

6. sporządzanie wewnętrzynch regulacji związanych z polityką bezpieczeństwo oraz ochroną danych osobowych,

7. wspieranie w czasie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.