Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

Kancelaria stale współpracuje z Agencją Detektywistyczną MARLOWE, która pomaga w sprawach wymagających pozyskania informacji o charakterze niejawnym. Usługi detektywistyczne wykorzystywane są w sprawach obyczajowych na potrzeby spraw rozwodowych oraz innych spraw rodzinnych, jak również w sprawach gospodarczych, egzekucyjnych oraz spadkowych.    

Jeśli zachowania Twojego partnera wydają Ci się dziwne, wskazujące na zdradę lub przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmujemy działania operacyjne, w celu weryfikacji i ustalenia danych personalnych, miejsca pobytu osób podejrzewanych.

W trakcie prowadzenia działań, informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych, fotografii, zapisów audio i video, które stanowią pełną dokumentację w sprawie, którymi można posłużyć się w sądzie jako dowodem w sprawie lub zostawić dla własnej dyspozycji, na własne potrzeby.

Prowadzone działania w zakresie spraw rozwodowych, majątkowych, mających na celu ustanowienie opieki nad małoletnim, są przede wszystkim ukierunkowane na wsparcie czynności podejmowanych przez pełnomocników, na każdym etapie postępowania, tak przedsądowego jak i sądowego.

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA MARLOWE

Oferta:

1. Wywiad oraz wywiad detektywistyczny. 

Wywiad detektywistyczny, którego celem jest ustalenie pełnej sytuacji majątkowej osoby/podmiotu ze wskazaniem możliwości np. windykacji

W ramach tej formy pozyskiwania informacji sprawdzane są dokładnie wszelkie dostępne źródła informacji np. bazy danych, organy rejestrowe właściwe dla sprawdzanego podmiotu.

Przeprowadzenie takiego wywiadu ma pozwolić na otrzymanie całościowego obrazu osoby/podmiotu, pozyskanie informacji na temat faktycznego przedmiotu działalności, oraz wielkości podmiotu, historii działalności i zachowań płatniczych, poznanie zachowań podmiotu wobec kontrahentów oraz np. faktycznych przyczyn ewentualnych opóźnień w płatnościach, otrzymanie informacji na temat majątku, posiadanych ruchomości i nieruchomości przez podmiot i jej właścicieli.

Ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, przedmiotu i zakresu oraz skali prowadzonej działalności, powiązań finansowo-gospodarczych, ustalenie rynkowego statusu firmy na tle konkurencji, ustalenie ewentualnych symptomów zagrożenia dla prowadzenia działalności, standardu lokalu, liczby zatrudnionych, potencjalnego majątku (w biurze/magazynach, samochody firmowe itp.) kontrahentów, ustalenie danych dotyczących zabezpieczenia logistycznego, oraz inne istotne informacje o ustalenia o stanie majątku członków władz i zarządów spółek oraz innych istotnych informacji o badanym podmiocie lub osobach go reprezentujących, a także osobach fizycznych z nim powiązanych.

2. Analiza wiarygodności oraz weryfikacja i ustalenie danych.

Ustalenie powiązanych i zależnych spółek oraz ich powiązań finansowo-gospodarczych i przedmiotu działalności, sprawdzenie osób reprezentujących podmioty, obiegowych opinii na lokalnym rynku – tzw. „wizerunek” firmy (z uwzględnieniem kierownictwa/właścicieli), lokalnej pozycji firmy, rynkowego statusu firmy na tle konkurencji oraz istotnych informacji o badanym podmiocie i/lub osobach prawnych.

Weryfikacja danych z rzeczywistym stanem faktycznym, zawartych w dokumentach KRS, GUS, Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, Agencji Rynku Rolnego i innych.

Ustalenie danych adresowych, meldunkowych, miejsca pobytu osoby fizycznej oraz innych danych pozwalających na identyfikację osoby zaginionej lub ukrywającej się.

3. Badania pismo znawcze.

Badanie pismo znawcze, badania dokumentów publicznych, a w szczególności:

- określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów – znaliza porównawcza oraz inne metody badawcze

- badanie autentyczności dokumentów prywatnych, min. testamenty, listy, anonimy itd.

- badanie i weryfikacja pochodzenia/autentyczności dokumentów

- poszukiwanie, opracowanie archiwaliów, dokumentów, map itd. Potrzebnych w sprawach odzyskiwania utraconego majątku

- badanie porównawcze pieczęci, stempli, datowników

- ustalanie kolejności nanoszenia na podłoże krzyżujących się linii

- badanie maszynopisu

- analiza przebitek

- odczytywanie pisma zakreślonego, wywabionego, częściowo usuniętego

- badanie dokumentów pod kątem przerobienia, podrobienia

- archiwizacja, utylizacja dokumentów

- konsultacja i szkolenia w w/w zakresie

4. Kryminalistyka i badania balistyczne.

Obsługa pod katem techniczno-kryminalistycznym m. zdarzeń, poprzez udział w oględzinach w charakterze specjalisty. Oględziny osób, rzeczy i miejsca dla potrzeb odszkodowawczych. Organizacja pod względem logistycznym i merytorycznym czynności procesowych/eksperymenty, okazania, ekshumacje, itp. Opracowywanie ekspertyz ogólnokryminalistycznych dot. m.in. badania zaistnienia zdarzenia, ustalenie i weryfikacja wersji śledczych. Utrwalanie wyglądu i stanu przedmiotów. Oględziny techniczne i procesowe miejsc, osób i rzeczy. Pobieranie materiału dowodowego i porównawczego. Sporządzanie dokumentacji, fotograficznej, filmowej, graficznej. Dokonywanie oględzin osób i rzeczy w warunkach laboratoryjnych. Wykonywanie prac fotograficznych /fotografia dokumentacyjna, reprodukcyjna, specjalistyczna, UV i w podczerwieni IR, retusz fotografii zniszczonej, analiza zdjęć, obróbka materiału cz/b metodami tradycyjnymi, obróbka materiału zapisu na płytach szklanych, mikrofilmach itp. Wykonywanie daktyloskopii do celów dowodowych, identyfikacyjnych/n/n zwłoki/, wizowych. Prace poszukiwawcze wykrywaczem metalu. Konsultacje i szkolenia w zakresie między innymi: zabezpieczenia m. zdarzenia, postępowanie na m. zdarzeń, zabezpieczenia procesowego i technicznego rzeczy, powoływania biegłych do danych spraw, przeprowadzenia badań kryminalistycznych. Określenie typu broni i amunicji, jaka została użyta w zdarzeniu. Wskazanie prawdopodobnych miejsc, z których mogło dojść do oddania strzału. Analiza balistyczna zdarzenia wraz z przeprowadzeniem oględzin miejsca trafienia pocisku.

Zapraszam na stronę internetową Agencji: www.marlowe.eu